Hey, this photo is protected ©

גן סלעים יבש

גן סלעים יבש, המכונה בפשטות גן יבש, מאופיין בסידור מוקפד של סלעים על גבי איים קטנים, מכוסים באזוב וצמחייה נמוכה, המשתרעים על פני מצע של אבן גרוסה (Gravel) או חול.
הדגש בגן הינו על בחירת הסלעים ומיקומם במרחב, בקבוצות או ביחידים. על אף שהגן יבש ולא ימצאו בו מים כלל, נוכחות של מים קיימת וניכרת ברמיזה, על-ידי משטח חול מגורף, המייצג אוקיינוס וגלים הנשברים אל החוף, והמעבירים תחושה של זרימה.