Hey, this photo is protected ©

גן טבעי בסגנון יפני

גן טבעי בסגנון יפני בא לשקף תמונת נוף אותנטית מקומית.
הגן שואב השראתו מהגן היפני המסורתי, עם זאת הוא מותאם, לסביבה ולאקלים המקומיים.
תכנון הגן מתבסס על אותם קווי ייסוד ועקרונות עיצוב מנחים של הגן היפני,
עם זאת, הגן עושה שימוש בסלעים, אבני מדרך וצמחייה מקומיים, על מנת ליצור זהות עם הנוף המקומי ושייכות לסביבת המגורים הקרובה.